Tổ dân phố 10, KP. Phước Lập, Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu 0933 378 785 info@vtstek.com
/ Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

VTStek chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn những tài sản của VTSek mọi lúc, bao gồm tài sản vật chất và tài sản trí tuệ.

Chúng tôi nỗ lực ngăn chặn những người không thẩm quyền trong nội bộ và bên ngoài tiếp cận thông tin bí mật của VTStek. Thông tin mật và thông tin tuyệt mật là thông tin không công khai, đặc biệt nhạy cảm với VTStek, nhân viên hoặc đối tác kinh doanh của VTSek. Việc tiết lộ thông tin trái phép có thể gây tác động bất lợi cho VTStek và Đối tác của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải tuân thủ tất cả các yêu cầu duy trì tính bảo mật của tất cả những thông tin đó, trừ khi việc tiết lộ thông tin được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu.

Chúng ta cũng có nghĩa vụ bảo vệ thông tin bảo mật mà khách hàng và Đối tác kinh doanh giao phó cho chúng ta. Bạn không bao giờ được chia sẻ thông tin về Đối tác kinh doanh hoặc khách hàng của chúng ta ra bên ngoài, trừ khi pháp luật cho phép hoặc yêu cầu làm như vậy.

Zalo chat